Poster Sunumlar

 • Web sayfasında ilan edilen sempozyum konuları çerçevesinde poster sunumları ile katılım sağlanabilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan akademisyenler, Belediyeler ve OSGB’lerde bu alanda görev yapan personel; sempozyuma poster sunumları ile katılarak bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceklerdir.
 • Poster sunum özetleri 17 Nisan 2015 Cuma gününe kadar yerelyonetimlerisgm@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bilim Kurulunca kabul edilen poster sunumlar 22 Nisan 2015 Salı günü açıklanacak ve bu siteden ilan edilecektir.
 • Kabul edilen poster sunumların tam metni 27 Nisan 2015 Cuma gününe kadar yerelyonetimlerisgm@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Salon girişinde kayıt esnasında katılımcılara verilecek dosya içinde sunumları içeren cd verilmesi çalışmaları ve sempozyum sonrası kitap hazırlıkları devam etmekte olup; Zamanında gönderilmeyen poster sunumlar sempozyum için hazırlanacak cd ve kitaba konulmayacaktır.

Poster Sunum Özet Yazım Kuralları

 • Poster Sunum Özetleri Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 • Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Poster Sunum Özetinde amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Yazarların adı, soyadı, akademik unvan ve kurumlarını içermelidir.
 • Sunumlara İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
 • Bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Özetin Poster Sunumun içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir.
 • Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
 • Sempozyum için hazırlanacak cd ve kitaba poster sunum özetleri konacaktır.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir.
 • Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.
 • Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma  gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir.
 • Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir

Kaynaklar, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kitaplar: Yılmaz, N. (2011).  İş Sağlığı ve Güvenliği: Açıklamalı Örnekler ve Problemler (Gözden geçirilmiş 13. baskı) Ankara: V Yayınları.  Şeklinde kaynaklaştırılmalıdır.

Dergiler; Alişar, Y. (2009). Uluslararası Finansal Raporlama. Kocaeli İİBF Dergisi. 2 (15), 7-16. Şeklinde kaynaklaştırılmalıdır.

Tezler; Ataman, B.C. (2005). Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması ve İBB Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiriler; Uzunali, T. ve Şener, A.  (2012).  İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Risk Yönetimi. I. Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunda Sunulmuş bildiri.