Sözlü Sunumlar ( B Salonu )

 • Web sayfasında ilan edilen sempozyum konuları çerçevesinde sözlü sunumları ile katılım sağlanabilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan akademisyenler, Belediyeler ve OSGB’lerde bu alanda görev yapan personel; sempozyuma sözlü sunumları ile katılarak bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceklerdir.
 • Sözlü sunum özetleri 17 Nisan 2015 Cuma gününe kadar (yerelyonetimlerisgm@gmail.com) e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bilim Kurulu gönderilenler içinden 18 Sözlü Sunumun B Salonunda sunulmasına karar verecek.
 • Kabul edilen 18 sözlü sunum 22 Nisan 2015 Salı günü açıklanacak ve bu sayfadan ilan edilecektir.
 • Diğerleri Poster Sunum olarak Sempozyumda yer alacak.
 • Kabul edilen sözlü sunumların tam metin ise (yerelyonetimlerisgm@gmail.com) e-mail adresine 27 Nisan 2015 Cuma gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sözlü sunum yapan kişiye kürsüde sunumu için 7 dakika, 3 soru için 3 dakika toplam 10 dakika zaman ayrılacak.
 • Sunumlar Power Point olarak sunulacak, sunum saatinden 1 saat önce görevli personele teslim edilecek. Sunumun sahne ekranında açılıp açılmadığını sunum sahibi mutlaka kontrol edecek.
 • Sunumlarda sesli veya görüntülü gösterim olacak ise görevli personel uyarılacak.
 • Sunumlarda zaman kaybı olmaması için hiçbir efekt kullanılmaması önerilir.
 • Salon girişinde kayıt esnasında katılımcılara verilecek dosya içinde sunumları içeren cd verilmesi ve sempozyum sonrası kitap hazırlıkları devam etmekte olup; Zamanında gönderilmeyen sözlü sunumlar sempozyum için hazırlanacak cd ve kitaba konulmayacaktır.

Sözlü Sunum Yazım Kuralları

 • Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.)ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 • Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 • Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında belirtilmelidir.
 • Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Bildiriler yazarların adı, soyadı, akademik unvan ve kurumlarını içermelidir.
 • Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 • Sunumlara İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 • Bildiride pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
 • Bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Türkçe özet (en fazla 150 sözcük) ve anahtar sözcükler (en fazla 5 sözcük), bildirinin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Özetin bildiri içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir.
 • Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.
 • Sempozyum için hazırlanacak cd’ye sözlü sunum özetleri ve kitaba ise sunumun tam metni konacaktır.
 • Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
 • Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
 • Örnekler: Nadaroğlu (2010) …,Mintzberg ve Enderson (1997) Yücel, Bayrakdaroğlu ve Uzun (2011)…Yazar sayısı 3’den fazla ise Yücel ve diğ. (2010) … olarak verilmelidir.

Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir

Kaynaklar, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kitaplar: Yılmaz, N. (2011).  İş Sağlığı ve Güvenliği: Açıklamalı Örnekler ve Problemler (Gözden geçirilmiş 13. baskı) Ankara: V Yayınları.  Şeklinde kaynaklaştırılmalıdır.

Dergiler; Alişar, Y. (2009). Uluslararası Finansal Raporlama. Kocaeli İİBF Dergisi. 2 (15), 7-16. Şeklinde kaynaklaştırılmalıdır.

Tezler; Ataman, B.C. (2005). Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması ve İBB Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiriler; Uzunali, T. ve Şener, A.  (2012).  İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Risk Yönetimi. I. Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunda Sunulmuş bildiri.

Sözlü Sunumlar ( B Salonu )

 

11.00 – 12.00                5. Oturum

Oturum Başkanı            Doç Dr Hasan Hüseyin Eker

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

11.00 – 11.10    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.10 – 11.20    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.20 – 11.30    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.30 – 11.40    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.40 – 11.50    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.50 – 12.00    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

13.30 – 14.30                6. Oturum

Oturum Başkanı            Yrd Doç Dr Bahire Ulus

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

13.30 – 13.40    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.40 – 13.50    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.50 – 14.00    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.00 – 14.10    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.10 – 14.20    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.20 – 14.30    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

15.00 – 16.00                7. Oturum

Oturum Başkanı            Yrd Doç Dr Burak Hamza Eryiğit

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Üyesi

15.00 – 15.10    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.10 – 15.20    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.20 – 15.30    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.30 – 15.40    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.40 – 15.50    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.50 – 16.00    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………