İstanbul Halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, sağlık alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunuyoruz.

Amaçlarımız

 • İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırıcı sağlık hizmetleri sunmak.
 • İhtiyaç sahibi, yatalak hastalara evde sağlık ve bakım hizmetleri sağlamak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini tüm İstanbullulara ücretsiz olarak sunmak.
 • Aile danışmanlığı ve eğitim hizmetleriyle aile bütünlüğünün korunmasına ve ailelerin karşılaşabileceği sorunları çözmelerine destek olmak.
 • Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek durumlarla ilgili bilgilendirici ve farkındalığı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • Hastalıkların taşıyıcıları olan sinek, fare, kene vb vektörlerle Dünya standartlarında mücadele etmek.
 • Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleriyle İstanbul halkı ile İBB çalışanlarına uzman doktorlar eşliğinde hızlı ve konforlu poliklinik hizmetleri sunmak.

Evde sağlık ve bakım hizmetleri, Aile danışmanlık ve eğitim hizmetleri, Psikolojik danışmanlık hizmetleri, Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri,Vektörlerle mücadele hizmetleri.

Görevlerimiz

 • Halk sağlığı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik birimleri kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlarda zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Halk sağlığı konularında epidemiyolojik saha çalışmaları yapmak. Hastalık riski, taşıyıcılığı konularında çalışmalar yapmak, laboratuvar hizmeti vermek. Kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek,
 • Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü maddenin analizlerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, işletmek ve işlettirmek,
 • Aşı, serum, kan ürünü, antijen gibi çeşitli biyolojik ve kimyasal ürünler hazırlamak, bu amaca uygun altyapıyı oluşturmak,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü denetimi gerçekleştirmek, denetim sonuçlarının gereğini yerine getirmek,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü haşere ile mücadele programlarını hazırlamak ve yürütmek,
 • Verdiği hizmetlere, İçişleri Bakanlığı’nın “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” çerçevesinde gönüllü katılımını sağlamak,
 • Müdürlük çalışma alanlarıyla ilgili lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj eğitimi vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel yayın, araştırma, proje hazırlama ve uygulama, eğitim konularında ve mevzuat değerlendirmelerinde işbirliği yapmak,
 • Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı konusunda halka yönelik toplantı, sempozyum, kampanya ve kurslar düzenlemek,
 • Personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, fuar, kurs gibi her türlü organizasyonlara katılmasını sağlamak ve bu tür organizasyonlar düzenlemek,
 • Müdürlüğün çalışmalarını bilimsel yönden desteklemek amacıyla bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak ve yayınlamak; projeler hazırlamak ve yürütmek; her türlü süreli ve süresiz yayın çıkarmak,
 • Müdürlük çalışma alanları ile ilgili bilirkişilik hizmetleri sunmak.